คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 (UP Identity Festival #2)

School of Political and Social Science : University of Phayao

 


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 (UP Identity Festival #2) ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ โดยมีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ และนางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนชาวพะเยา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”

ภาพ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่/เวลา : 2022-09-12 14:00:32